Moonlight - Dies Irae (Dzieñ S¹du)

The song Dies Irae (Dzieñ S¹du) is performed by Moonlight.

Moonlight - Dies Irae (Dzieñ S¹du) Lyrics
Send Dies Irae (Dzieñ S¹du) Ringtone to your Cell

"Ucieczka przed powielaniem schematów.
Temat jest dla mnie wci¹¿ otwarty."

Przybywa i milczy
a jêzyk jego ostry jest jak nó¿
s³owa tn¹ zimny lód
myœli niszcz¹ myœli

Obcy powstali przeciw mnie
wszystkie te spojrzenia
wrogoœæ w nich si³a i strach
i wielu
zuchwale mnie zwalcza
wszystkie zmys³y ich
zmierzaj¹ do mej zguby
zabijaj¹ powoli

Chcê ju¿ teraz iœæ
pluj¹c w twarz zhañbionych
mówiæ do nich by zrozumieli

Kiedy wyjdziemy na wydeptane ulice ?
Kiedy zapalimy œwiece w ciemnoœci ?
Czy ci¹gle mamy ¿yæ
w œwiecie naszych ojców ?!

Dies Irae (Dzieñ S¹du) Comments
Do you like Dies Irae (Dzieñ S¹du)?
You may Login to show your comment immediately
(required)
(required) - not published
(optional)