Moonlight - Góra i Dó³

The song Góra i Dó³ is performed by Moonlight.

Moonlight - Góra i Dó³ Lyrics
Send Góra i Dó³ Ringtone to your Cell

"...Najpierw musi byæ gorzej, ¿eby mog³o byæ lepiej."

Dziœ jest bardzo krwisty dzieñ
wczoraj by³ jeszcze szary
przedwczoraj wydawa³o siê ¿e myœlê
wczeœniej mog³am mówiæ
i wydaje siê
¿e wiêkszego z³a byæ nie mo¿e
¿e wszystko jest nie tak jakbyœ chcia³
aby odbiæ ciê
musisz najpierw zejϾ do dna
¿eby by³o lepiej
zobaczyæ to co najgorsze
nie bêdzie oczyszczenia
kiedy powiesz

Dziœ przestajê siê martwiæ
wczoraj by³o Ÿle
lecz ju¿ bêdê zdrowy

Nie bêdzie spokojnych snów
Nic nie bêdzie smakowaæ tak samo
i kolejna zakrêcona noc
alkohol dym i g³oœna muzyka
albo nie-powiesz

Dziœ nie zrobiê nic
zamknê drzwi od wewn¹trz
i wyrzucê klucz

A dom bêdzie taki pusty
Pokój bêdzie taki ciasny
Oczy takie ¿ywe
Serce takie czarne

Góra i Dó³ Comments
Do you like Góra i Dó³?
You may Login to show your comment immediately
(required)
(required) - not published
(optional)