Capercaillie - 's Fhada Leam An Oidhche Gheamhraidh

Capercaillie - 's Fhada Leam An Oidhche Gheamhraidh Lyrics
Send 's Fhada Leam An Oidhche Gheamhraidh Ringtone to your Cell

Fa\ili, fa\ili, fa\ili o/ ro;
Fa\ili, fa\ili, fa\ili o/ ro;
Fa\ili, fa\ili, fa\ili o/ ro;
'S cian nan cian bho dh'gha\g mi Leo/dhas.
'S fhada learn an oidche gheamhraidh,
'S fhada 's fhada 's fhada learn i
'S nach fhaic mi ach pre/iridh lom ann,
'S cha chluinn tonn ri thgh'nn gu tra\igh ann
'N a\m do'n gheasgar a bhi ciaradh,
'S tric a bjios mo spiorad cianail;
Smaoineachadh g' eil cian nan cian uam,
Far 'm bu mhiann leam dhol a che/ilidh

's Fhada Leam An Oidhche Gheamhraidh Comments
Do you like 's Fhada Leam An Oidhche Gheamhraidh?
You may Login to show your comment immediately
(required)
(required) - not published
(optional)